วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562 20:40

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ออกพื้นที่ เพื่อออกตรวจสถานที่ผลิต และตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ฯ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวธิดารัตน์ ศรีพิกุล ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม และ นางสาวอารยา พิลาภ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้ออกพื้นที่ เพื่อออกตรวจสถานที่ผลิต และตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ ที่ยื่นขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ภายไต้โครงการ otop นวัตวิถี ในเขตพื้นที่ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี