วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562 22:10

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ออกพื้นที่ เพื่อออกตรวจสถานที่ผลิต และตรวจติดตามผลิตภัณฑ์

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายศิลปชัย คำมุงคุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้ออกพื้นที่ เพื่อออกตรวจสถานที่ผลิต และตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ ที่ยื่นขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ภายไต้โครงการ otop นวัตวิถี ในเขตพื้นที่ อำเภอสำโรง และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี