ยุทธศาสตร์

       ๑.แผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

          http://www.industry.go.th/udonthani/index.php/2018-12-11-03-00-12/2018-12-11-02-50-27

          

       ๒. แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

          http://www.udonthani.go.th/2014/content.php?p=9

 

       ๓. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

          http://www.industry.go.th/udonthani/index.php/2018-12-11-03-00-12/2018-12-11-02-51-36