ยุทธศาสตร์

       ๑. พัฒนาด้านอุตสาหกรรม ให้สามารถแข่งขันได้

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

       ๓. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน