นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 มั่นใจ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย ตื่นตัวพัฒนา พร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

16 ก.ย 2562

ทำเนียบรัฐบาล :  16 กันยายน 2562-  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (The Prime Minister's Industry Award 2019)  ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเป็นปีที่ 27 โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภิรมย์ พลวิเศษ  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายพสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ และผู้ประกอบการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมกว่า 600 คน ร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมเน้นย้ำว่าภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0  ซึ่งหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย คือศักยภาพ ความเข้มแข็ง และคุณภาพมาตรฐานของผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลมีหน้าที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพากเพียรในการพัฒนาธุรกิจให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงมีความใส่ใจต่อผู้บริโภค ช่วยกันดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลภาวะ ทั้งนี้ นอกจากเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ภาคอุตสาหกรรมดำเนินตามนโยบายเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมแล้วยังส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการในแง่การลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

 

ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการมีความตื่นตัวและตระหนักถึงโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งได้รับนโยบายสำคัญจากรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและการยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น ได้ออกมาตรการเชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งเสริม สนับสนุน จูงใจให้ผู้ประกอบการทั้งกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในการเข้าถึงและสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งเร่งสร้างทักษะ ปรับปรุง และพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

 

ทั้งนี้การมอบรางวัลอุตสาหกรรม นับเป็นกิจกรรมหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเสริมสร้างความพร้อมในการแข่งขันระดับสากลอีกด้วย สำหรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีผู้ประกอบการได้รับรางวัลรวม 68 ราย จากผู้สมัครทั่วประเทศ 222 ราย ประกอบด้วย

1. รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล  คือ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ และเครื่องล้างจาน ซึ่งการันตีคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจด้วยรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นถึง 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารความปลอดภัยในปี 2561 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิตในปี 2560 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในปี 2559 และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารคุณภาพ ในปี 2546, 2554 และ 2557

 

2. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จำนวน 46 รางวัล แบ่งออกเป็น 8 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทการเพิ่มผลผลิต จำนวน 4 รางวัล, ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รางวัล, ประเภทการบริหารความปลอดภัย จำนวน 3 รางวัล, ประเภท การบริหารงานคุณภาพ จำนวน 9 รางวัล, ประเภทการจัดการพลังงาน จำนวน 3 รางวัล, ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 2 รางวัล, ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จำนวน 14 รางวัล, และประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 10 รางวัล

 

3. รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น จำนวน 21 รางวัล แบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทการบริหารจัดการ จำนวน 3 รางวัล, ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 9 รางวัล,ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม จำนวน 4 รางวัล และประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล จำนวน 5 รางวัล

 

นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณามอบรางวัลชมเชย ให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น อีกจำนวน 12 รางวัล โดยได้รับเกียรติจากนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลชมเชยฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจต่อไป