ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีสุริยะ นำทีมพบชาวไร่อ้อยกาญจนบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางพัฒนาพันธุ์อ้อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

12 พ.ย 2562

จังหวัดกาญจนบุรี : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม นายภิรมย์ พลวิเศษ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่พบเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดกาญจนบุรี และตรวจเยี่ยมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) ชมการสาธิตกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย และการปลูกอ้อยแบบอัจฉริยะ (Sugarcane Smart Farming)   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เล็งเห็นความสำคัญและต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย จึงได้จัดตั้งศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER) หรือที่เรียกกันว่า TSBC ขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาให้ TSBC เป็นศูนย์กลางการปรับปรุงพันธุ์อ้อยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในระดับโลก มีความเป็นสากล และเป็นศูนย์กลางในการสร้างและรวมเครือข่ายงานวิชาการด้านอ้อยของประเทศไทย และขยายผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ โดยมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบสนองกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำ ลดรอบเวลาการปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้รวดเร็วกว่าในอดีตที่ต้องใช้เวลากว่า 12 ปี ให้เหลือเพียง 6 – 8 ปี โดยนำเอาระบบเทคโนโลยีชีวภาพและชีวโมเลกุล ได้แก่ DNA Finger Print และ DNA Marker เข้ามาใช้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย     นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย คือ การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอ้อย แต่เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการปลูกและบริหารจัดการไร่อ้อยที่ดี จึงได้มอบหมายให้ สอน. ดำเนินการส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและราคาไม่แพงเข้ามาใช้ในไร่อ้อย มีการอบรมให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการที่ถูกต้องในการปลูกอ้อยเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการทำไร่อ้อยแบบ Thailand 4.0 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถนำทฤษฎีและความรู้ไปปฏิบัติได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม เพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยสู่ไร่อ้อย 4.0 ซึ่งจะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยสามารถแข่งขันได้ #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกอบชัย  #ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2562 #ชาวไร่อ้อย    

อ่านต่อ...


รองปลัดภานุวัฒน์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

12 พ.ย 2562

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562) เวลา 9.00 น. นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนประจำจุดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน มายื่นหนังสือร้องเรียน จำนวน 1 เรื่อง คือ กรณีนายสุนทร สุริโย ตัวแทนกลุ่มสตรีกาญจนบุรี/กลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ ขอคัดค้านการต่ออายุประทานบัตรเหมืองแร่ ไม่อนุญาตให้ระเบิดหิน  ระเบิดภูเขาเทือกเขาแรด เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการต่อไป #กระทรวงอุตสาหกรรม #ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2562 (PRMOI : สปอ. ภาพ/ข่าว)  

อ่านต่อ...


รองปลัดภานุวัฒน์ฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า และตรวจเยี่ยมจุดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ จ.ราชบุรี

12 พ.ย 2562

วันที่ (11 พฤศจิกายน 2562) เวลา 11.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ณ ศาลาประชาคม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตรวจเยี่ยมจุดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังเก่า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  

อ่านต่อ...


รองปลัดภานุวัฒน์ฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

12 พ.ย 2562

จังหวัดราชบุรี : วันที่ (11 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่พร้อมพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ณ โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    และเวลา 10.30 น. รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เยี่ยมชมจัดบูทนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และวิสาหกิจชุมชน และพบปะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอม NC COCONUT ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 10 ล้านบาท ในการจัดทำห้องเย็น และ raya green coconut แฟรนไชส์ฟู้ดทรัค ร่วมออกบูท ณ วัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี #กระทรวงอุตสาหกรรม #ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2562 (PRMOI : สปอ. ภาพ/ข่าว)  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จ.ราชบุรี พบปะผู้นำชุมชนพร้อมยกระดับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

11 พ.ย 2562

จังหวัดราชบุรี : วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม นายภิรมย์ พลวิเศษ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ชุมชนบ้านหัวเขาจีน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พร้อมมอบป้ายโครงการ CIV  ให้กับผู้นำชุมชนและมอบป้ายสินเชื่อ Local Economy Loan จำนวน 5 ราย วงเงิน 27 ล้านบาทโดยมีนายอนันต์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ    ชุมชนบ้านหัวเขาจีน เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนชาติพันธุ์เรียกว่า “ไทยทรงดำ” ชาวไทยทรงดำได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากเป็นหมู่บ้านยังคงรักษาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านไทยทรงดำไว้อย่างเหนียวแน่น โดยมีพื้นฐานการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไว้ใช้ในครัวเรือน โดยมีผ้าซิ่นลายแตงโมที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนเผ่าสืบทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง เกิดการพัฒนาการทอผ้าที่เหมาะกับการใช้ประโยชน์และความต้องการของผู้ที่สนใจ การทอผ้าขาวม้า คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการทอผ้าในชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำเปลเด็ก คาดเอว โพกหัว เสาฉัตรในพิธีต่างๆ ดังนั้น ชุมชนจึงเกิดความคิดเพื่อรวมกลุ่มในการทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว   โดยชุมชนมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นแบบดั่งเดิมไม่โดดเด่น กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการชุมชน การจัดทำโครงสร้างชุมชน การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว การนำเอกลักษณ์มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ การเข้าถึงช่องทางการตลาดแบบ Offlineและ Online การให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ เทคนิค วิธีการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีอยู่ให้มีความทันสมัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของชุมชนจากผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยผลิตปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถผลิตเองได้ในชุมชน ได้แก่ ชุดเครื่องประดับจากดอกหม่อน ของที่ระลึกจากดอกหม่อนพัฒนาเป็นเครื่องประดับ ชุดสร้อยคอ และต่างหู ชุดเครื่องแต่งกาย พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเพื่อสวมใส่ในชีวิตประจ้าวัน เน้นกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน กระเป๋าผ้า พัฒนารูปทรงของกระเป๋าผ้าใหม่ ให้เป็นรูปแบบแพทเทิร์นง่ายๆ แต่เก๋ ขายวัยรุ่นและนักท่องเที่ยว #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกอบชัย  #ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2562 #หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ #หมู่บ้านCIV (PRMOI : สปอ. ภาพ/ข่าว)

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ จุลพงษ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากมณฑลกานซู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

11 พ.ย 2562

  วันนี้ (11 พฤศจิกายน2562) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ Ms. Wang Yingling, Deputy Director-General, Department of Commerce of Gansu Province ผู้แทนจากมณฑลกานซู่ สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมระหว่างมณฑลกานซู่และประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต โดยมี นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ ห้องประชุม อก.2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ นำคณะผู้บริหาร ก.อุตสาหกรรม เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานรีไซเคิลรถยนต์ กระบวนการ ELV

09 พ.ย 2562

ประเทศญี่ปุ่น- วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมกระบวนการรีไซเคิลรถยนต์อย่างเป็นระบบ ของบริษัท MATEC Inc. โดยมี Mr.Hiroyasu Sugiyama, President , Mr.Yasutomo Koba Executive Director , และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ    สำหรับ บริษัท MATEC Inc. ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2478 วัตถุประสงค์เพื่อการรีไซเคิลรถยนต์ (ELV Total Recycling Challenge) ที่หมดอายุการใช้งาน ELV (End of Life Vehicle) หรือเรียกว่า Scrap car คือรถที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดการใช้งานของรถยนต์มีอายุ 13 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายตั้งแต่เริ่มในการรีไซเคิล ELV รวมถึงการมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ELV ก่อนที่จะมีการกำหนดกฎหมายการรีไซเคิลรถยนต์    ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาและดำเนินการด้าน ELV มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสร้างโรงงานผลิต ELV ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ Ishikari ในจังหวัดฮอดไกโด โดยกระบวนการจัดการรีไซเคิล ELV ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การจัดการกับอุปกรณ์ก่อนนำรถไปรื้อถอน เช่น การจำหน่ายยางรถยนต์หรือกันชนที่ใช้แล้ว ขั้นตอนที่ 2 การจัดเก็บของเหลว เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หรือน้ำยาหล่อเย็น ขั้นตอนที่ 3 การจัดการกับแบตเตอรี เช่น การจำหน่ายในรูปแบบอโลหะหรือวัตถุดิบ ขั้นตอนที่ 4 การรื้อถอนภายใน เช่น เครื่องเสียงรถยนต์ หรือชิ้นส่วนที่ทำมาจากพลาสติกต่างๆ และขั้นตอนที่ 5 การรื้อถอนภายนอก เช่น ถังน้ำมัน ตัวเครื่องเร่ง กระจกหน้าต่าง ชิ้นส่วนหลอดไฟฟ้า ซึ่งเป็นระบบรีไซเคิลแบบครบวงจร แต่ละชิ้นส่วนยังสามารถนำไปแปรรูปหรือขายเป็นวัสดุต่างๆ นอกจากนี้ บริษัท MATEC Inc. ยังมีโรงงานหลอมทองแดง เงิน และทองคำ อีกด้วย #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกอบชัย  #รีไซเคิลครบวงจร (PRMOI : สปอ. ภาพ/ข่าว)

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานเครื่องจักรกล ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบครบวงจรพร้อมชักชวนลงทุนในไทย

09 พ.ย 2562

ประเทศญี่ปุ่น- วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมและศึกษางานระบบเกษตรอัจฉริยะ Smart Agriculture ณ บริษัท IHI Agri-Tech Corporation โดยมี คณะผู้บริหาร บริษัท IHI Agri-Tech Corporation ให้การต้อนรับ สำหรับ บริษัท IHI Agri-Tech Corporation เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกประเภท ตั้งแต่การเพาะปลูกข้าว พืชผักต่างๆ รวมไปถึงการผสมพันธ์สัตว์ โดยมีเครื่องจักรกลหลากหลายประเภท อาทิ การตัด การหว่าน การพรวน การเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการกลบหญ้า ซึ่งถือเป็นผู้นำในด้านการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตและรวบรวมตั้งแต่แปลงเพาะปลูก โดยศูนย์การผลิตจะอยู่ภายใต้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 นอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมการผลิต สามารถควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจำกัดของเสียด้วยระบบ Just in Time เพื่อให้สามารถวิเคราะห์อุปทานและอุปสงค์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง บริษัทได้มีการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยใช้ระบบ KAIZEN ประหยัดต้นทุนและการใช้แรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รัฐมนตรีฯ สุริยะ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของบริษัท IHI Agri-Tech Corporation ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตเครื่องจักรกลแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอยากเชิญชวนให้ทางบริษัทเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเครื่องจักรกลแบบครบวงจร ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเดินการก่อสร้างอุตสาหกรรมท่าอากาศยานเฟสใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด อีกประการหนึ่งคือ ประเทศไทยมีการทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงพร้อมร่วมมือเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ร่วมมือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเพาะปลูกและระบบเกษตรกรรมอัจฉริยะ รวมไปถึงความร่วมมือในการนำเอานวัตกรรมด้านสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ เพื่อไปใช้ในการปรับแก้ไขสำหรับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรต่อไป #กระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกอบชัย #เกษตรอุตสาหกรรม (PRMOI : สปอ. ภาพ/ข่าว)

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ พบปะหารือคณะนักธุรกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด

08 พ.ย 2562

ประเทศญี่ปุ่น - วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมคณะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือเพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมกับนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 30 ราย โดยมี Mr.Ryu Shibata รองประธานหอการค้า Sapporo, Mr.Taketani รองประธาน JETRO Hokkaido และคณะนักธุกิจให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ANA Crown Plaza Sapporo    ทั้งนี้ ได้มีผู้ประกอบการจากจังหวัด Hokkaido ที่มีการลงทุนทำกิจการในประเทศไทย จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท HBA บริษัท Gear 8 บริษัท E-Style Hokkaido บริษัท Wakimizu no Sato และบริษัท Hokkaido Wine ได้กล่าวรายงานและนำเสนอข้อมูลของบริษัทที่ได้ลงทุนในประเทศไทยให้กับคณะผู้บริหารได้ทราบถึงแนวคิด ความก้าวหน้าของกิจการ และผลประกอบการ    จากนั้น รัฐมนตรีฯ สุริยะ พร้อมคณะ ได้เข้าพบพร้อมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดและคณะผู้บริหาร โดยมี Mr. Naomichi Suzuki ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการ ศาลากลางจังหวัดฮอกไกโด โดยทั้งรัฐมนตรีฯ สุริยะ กล่าวว่า "กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการเกษตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นฐานของประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และจากการที่ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเยี่ยมชมแปลงสาธิต Smart Agriculture เพื่อเรียนรู้ในการนำเอาแนวคิดเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้ในการพัฒนา และพร้อมจะผลักดันภาคเกษตรกรรมของไทย ให้ก้าวสู้การเป็น Smart Agriculture ในอนาคต นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การสนับสนุนและดูแลผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา ให้ได้รับความสะดวกในเรื่องต่างๆ อีกด้วย #กระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกอบชัย #เกษตรอุตสาหกรรม (PRMOI : สปอ. ภาพ/ข่าว)

อ่านต่อ...


รปอ.ภานุวัฒน์ฯ ให้การต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยือนไทย

08 พ.ย 2562

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2562) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับนายเคนจิ โอโนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์จังหวัดโออิตะ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดโออิตะ มีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบของโครงการ OTOP ของไทย อีกทั้งมีสมาคมธุรกิจ SME ที่หลากหลาย อาทิ IT การแพทย์ ระบบอัตโนมัติ การแปรรูปอาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการด้านการสร้างและพัฒนาบุคลากร พัฒนาตัวสินค้า และแสวงหาตลาดใหม่ๆ โดยสนใจมาลงทุนในไทยเน้นด้านอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ เครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้ศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวจากจังหวัดโออิตะ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างกัน #กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


Page 1 of 295