วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558 15:45

ประกาศ กรมโยธาและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายงการประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี