วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561 15:38

ขอบเขตการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม