วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562 09:18

ร่างข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2563