folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ (64 download)
pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (62 download)
pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (62 download)
pdf การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 5) (61 download)
pdf การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ (63 download)
pdf การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่) (59 download)
pdf การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก 2) (63 download)
pdf การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีพิเศษ) (61 download)
pdf การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (81 download)
pdf การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง (61 download)