folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf การขออนุญาตเปิดการประกอบโลหกรรม (13 download)
pdf การขออนุญาตเปิดการแต่งแร่ (14 download)
pdf การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (10 download)
pdf การขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ (แบบแร่ 2) (27 download)
pdf การขออาชญาบัตรพิเศษ (แบบแร่ 3) (14 download)
pdf การขออาชญาบัตรสำรวจแร่ (แบบแร่ 1) (28 download)
pdf การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง (7 download)
pdf การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม (27 download)
pdf การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่ (29 download)
pdf การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (6 download)