folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf การขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง (9 download)
pdf การขอโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (24 download)
pdf การขอโอนประทานบัตรทำเหมืองแร่ (9 download)
pdf การขอโอนประทานบัตรโดยการตกทอด (26 download)
pdf การขอโอนประทานบัตรโดยเสน่หา (32 download)
pdf การขอใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 24) (8 download)
pdf การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ 18) (10 download)
pdf การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22) (10 download)
pdf การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นฯ (แบบแร่ 7) (11 download)
pdf การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20) (13 download)