folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ (แบบแร่12) (9 download)
pdf การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ (แบบแร่12) (9 download)
pdf การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10) (8 download)
pdf การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ 16) (7 download)
pdf การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (แบบแร่ 26) (8 download)
pdf การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทำเหมืองฯ (แบบแร่ 6) (10 download)
pdf การขอใบอนุญาตปิดกั้น ทำลาย หรือกระทำให้เสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวงฯ (แบบแร่ 11) (8 download)
pdf การขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (7 download)
pdf การขอใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 17) (16 download)
pdf การขอใบอนุญาตร่อนแร่ (แบบแร่ 19) (9 download)