folder กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

Documents

pdf การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก 1) (56 download)
pdf การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน (58 download)
pdf การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นฯ (53 download)
pdf การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร ง 4) ขยายโรงงาน (56 download)
pdf การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (4) (41 download)
pdf การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (45 download)
pdf การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (52 download)
pdf การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร (57 download)
pdf การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (52 download)
pdf การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม (37 download)