folder กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

Documents

pdf การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก 1) (43 download)
pdf การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน (45 download)
pdf การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นฯ (44 download)
pdf การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร ง 4) ขยายโรงงาน (44 download)
pdf การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (4) (34 download)
pdf การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (39 download)
pdf การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (42 download)
pdf การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร (48 download)
pdf การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (45 download)
pdf การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม (28 download)