การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน วันอังคาร, 18 ตุลาคม 2559 09:59

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย วันอังคาร, 18 ตุลาคม 2559 09:58

จ้างเหมาทำความสะอาด วันอังคาร, 18 ตุลาคม 2559 09:57