folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents

pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

By 12 download

Download (pdf, 4.09 MB)

EB10 (2) รายงานผลการดำเนินงาน.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By 11 download

Download (pdf, 6.99 MB)

EB9 (2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผน.pdf

pdf สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

By 18 download

Download (pdf, 6.27 MB)

สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานอุตสาหกรรมจัง.pdf

pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

By 34 download

Download (pdf, 596 KB)

EB2 (3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563.pdf