folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

By 6 download

Download (pdf, 121 KB)

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

pdf แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563

By 3 download

Download (pdf, 196 KB)

แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 สอจ อุทัยธานี

By 2 download

Download (pdf, 1.04 MB)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 สอจ.อุทั.pdf