folder มาตรการ

Documents

pdf ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

By 2 download

Download (pdf, 70 KB)

ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณ.pdf

pdf องค์กรคุณธรรม

By 2 download

Download (pdf, 298 KB)

องค์กรคุณธรรม_0002.pdf

pdf แผนงานโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

By 2 download

Download (pdf, 26 KB)

แผนงานโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามก.pdf

pdf แผนงานโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2

By 3 download

Download (pdf, 20 KB)

แผนงานโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563

By 2 download

Download (pdf, 9.74 MB)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563.pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุทัยธานี

By 2 download

Download (pdf, 33 KB)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุทั.pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุทัยธานี 2

By 4 download

Download (pdf, 24 KB)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุทัยธานี 2.pdf