folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่ง มาตรการป้องกันการรับสินบน

By 12 download

Download (pdf, 66 KB)

EB18 (2) คำสั่งกำหนดมาตรการ.pdf

pdf คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

By 23 download

Download (pdf, 86 KB)

EB1 (2) คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf

pdf คำสั่งกำหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

By 13 download

Download (pdf, 4.56 MB)

EB25 (2) คำสั่งกำหนดมาตรการและคู่มือ.pdf

pdf คำสั่งกำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ เพื่อป้องกัน หรือควบคุมความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล

By 9 download

Download (pdf, 59 KB)

EB21 (2) คำสั่งกำหนดมาตรการ.pdf

pdf คำสั่งข้อสั่งการมาตรการ/แนวทาง/วิธีปฏิบัติ ในการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

By 10 download

Download (pdf, 30 KB)

EB5 (2) มาตรการ แนวทาง วิธีปฏิบัติ ในการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

By 7 download

Download (pdf, 45 KB)

EB20 (2) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน.pdf

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

By 11 download

Download (pdf, 35 KB)

EB15(2) คำสั่งคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยง.pdf

pdf ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

By 17 download

Download (pdf, 70 KB)

ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณ.pdf

pdf องค์กรคุณธรรม

By 17 download

Download (pdf, 298 KB)

องค์กรคุณธรรม_0002.pdf

pdf แผนงานโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

By 13 download

Download (pdf, 26 KB)

แผนงานโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามก.pdf

pdf แผนงานโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2

By 15 download

Download (pdf, 20 KB)

แผนงานโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

By 10 download

Download (pdf, 9.74 MB)

EB16 (2) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563

By 15 download

Download (pdf, 9.74 MB)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563.pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุทัยธานี

By 15 download

Download (pdf, 33 KB)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุทั.pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุทัยธานี 2

By 15 download

Download (pdf, 24 KB)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุทัยธานี 2.pdf