folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

By 35 download

Download (pdf, 1.20 MB)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

By 54 download

Download (pdf, 9.19 MB)

EB2 (1.13) คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ.pdf

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

By 56 download

Download (pdf, 137 KB)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf

pdf พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ ศ 2562

By 46 download

Download (pdf, 168 KB)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.PDF

pdf รายงานการจัดประชุม หรืออภิปรายของบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

By 28 download

Download (pdf, 1.52 MB)

EB22 (2) รายงานการประชุมและรายงานสรุปผล.pdf

pdf รายงานหลักฐานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

By 38 download

Download (pdf, 1.07 MB)

EB24 (2) รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม.pdf

pdf รายงานหลักฐานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

By 37 download

Download (pdf, 99 KB)

EB23 (2) รายงานหลักฐานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารฯ.pdf

pdf โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

By 29 download

Download (pdf, 67 KB)

EB19 (2) โครงการ.pdf