folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf คำสั่ง เรื่องมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

By 24 download

Download (pdf, 71 KB)

EB13(2) คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ของ สอจ.อุทัยธานี.pdf

pdf สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1-3

By 13 download

Download (pdf, 316 KB)

EB2 (5) สรุปผลรายงานผล.pdf