ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้ภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การส่งเสริมและผลักดันให้มีการดำเนินโครงการต้นแบบเพื่อการขยายผลสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ