ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ

 

          1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การบูรณาการเพื่อยกระดับให้ภาคอุตสาหกรรมเกษตรจังหวัดมีนวัตกรรมมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

 

·    เป้าประสงค์ 

 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น

 

·    ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

 

(1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม

 

(2) ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)

 

·    กลยุทธ์ / โครงการ 

                                                                                                                                                                                                                                 หน่วย : บาท

 

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ

2563

(ถ้ามี)

2564

2565  

(1) เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์

(2) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น

(3) พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมชุมชนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์

(4) พัฒนาศักยภาพโดยการ บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด

               -

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกระทรวง กรม

-โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

 

 

  

 380,000

 

250,000

 

 

 

 

 380,000

 

250,000

 

 

 

 

 380,000

 

250,000

 

 

2) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้ภาคอุตสาหกรรมเกษตรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชน

 

·    เป้าประสงค์ 

 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตมุ่งเน้นการสนับสนุนการวิจัย การต่อยอดงานวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนามาตรฐาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งกระตุ้น ผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนปรับเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีการสนับสนุนจากภาครัฐ ให้เป็นการผลิตที่เหมาะสม

 

·    ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

 

(1) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

(2) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดงานวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม   

 

(3) ผู้รับบริการมีความความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80             

 

·    กลยุทธ์ / โครงการ                       

                                                                                                                                 หน่วย : บาท

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ

2563

(ถ้ามี)

2564

2565

(1) พัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพทันสมัย และครบวงจร               

(2) สร้างและพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานและผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

(3) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบและวิธีการในการส่งเสริมอุตสาหกรรม              

 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด

-โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือและเครื่องเงิน

-โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ยืดอายุสินค้าเกษตร)

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
ระยะที่ 1 (2563 – 2565) จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรม

 

 

 

4,029,300

 

 -

 

 1,300,000

 

 

-

 

 2,100,000

 

 1,500,000

 

 

-

 

 2,100,000

 

 1,500,000

 

 

3) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 

·    เป้าประสงค์ 

 

เพื่อกำกับดูแลสถานประกอบการให้ดำเนินการตามกฎหมาย และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโรงงานในการพัฒนาอุตสาหกรรม การรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรม

 

·    ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

 

(1)  สถานประกอบการมีระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

 

(2)  ชุมชนบริเวณรอบสถานประกอบการมีความรู้เบื้องต้น ทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายโรงงาน ช่องทางการแจ้งข่าวสารร้องเรียน ร้องทุกข์ และสมัครเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน

 

(3) ชุมชนรอบบริเวณรอบสถานประกอบมีความพึงพอใจต่อการประกอบกิจการโรงงานไม่น้อยกว่า 80

 

·    กลยุทธ์ / โครงการ

                                                                                                                                 หน่วย : บาท

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ

2563 (ถ้ามี)

2564

2565

(1) พัฒนาระบบการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

(2) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

(3) พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน

(4) เสริมสร้างความเข้าใจการประกอบการอุตสาหกรรมให้กับชุมชนและท้องถิ่น

 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกระทรวง กรม

-โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

 

 

34,000

 

 

 

 

 

 48,000

 

 

 48,000

 

                  4) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 

·    เป้าประสงค์

 

เพื่อพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

·    ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

 

(1) บุคลากรของสำนักงานฯ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า 80

 

(2) บุคลากรของสำนักงานฯ ได้รับการส่งเสริมให้มีจิตสำนึกค่านิยมวัฒนธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลที่ดีในการปฏิบัติงาน

 

(3) บุคลากรของสำนักงานฯ มีระดับความพึงพอใจต่อระบบการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการทางานไม่น้อยกว่า 85

 

·    กลยุทธ์ / โครงการ

                                                                                                                                                                                   หน่วย : บาท

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ

2563

(ถ้ามี)

2564

2565

(1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานีให้มีจิตสำนึกค่านิยมวัฒนธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

(2) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรให้เหมาะสมพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

(4)สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกระทรวง กรม

- โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 50,000

 

 

 

 

 50,000