วิสัยทัศน์

“ปี 2564 จังหวัดอุทัยธานี พร้อมที่จะใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง”