วิสัยทัศน์

 

มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัดด้วย เทคโนโลยี นวัตกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม”