วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2562 13:54

ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. โดยนางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุม/ปรึกษาหารือข้อราชการ เกี่ยวกับ ติดตามการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการ/งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 การต่อเติมอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี และ แผนรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง”จังหวัดอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ 2562 จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี