วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563 10:13

ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ระยะที่ 1(2563-2565)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นางไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวจิตรลัดดา สุทธินันท์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จำกัด ผู้รับจ้าง ดำเนินการกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรม ด้วยวิธี 4R (Reuse • Reduce • Recycle • Reinvent) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ระยะที่ 1 (2563-2565) ดังนี้