วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563 15:38

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 น. นางไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวนภาพร อรุณเจริญยิ่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0

โดยได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการนวัตกรรมเกษตรเพื่อสุขภาพ 4 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- ข้าว อินทรีย์ ปลายข้าว

- ปลาแรด ก้างปลา เกล็ดปลา

- ถั่วเหลืองฝักสดตกเกรด

- สับปะรด เนื้อติดเปลือก

 

โดยการประชุม ณ ห้องประชุมด่านพานิช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี