วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563 15:31

"แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/2563 (เพิ่มเติม)" ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้ทราบโดยทั่วกัน