วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561 11:26

TOR การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานีภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์