วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 16:31

ร่วมสำรวจความเป็นไปได้การพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 อำเภอ 1 sme

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางไพรินทร์ กันทะวงษ์อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางสาวจิตรลัดดา สุทธินันท์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงานและนายฉัตร์ ทัศมาลี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมสำรวจความเป็นไปได้การพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 อำเภอ 1 sme หมู่บ้านสะนำ ผลิต ภาชนะกาบหมาก ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอุทัยฯ ใบไม้ เปลี่ยนเมืองวัตถุประสงค์ เพื่อแปรรูปวัสดุจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น บ้านสะนำ เป็นภาชนะบรรจุอาหารอาทิกาบหมาก ใบสัก ใบเสือเลีย ฯลฯ ให้เกิดมูลค่าและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน รวมทั้งลดขยะในชุมชนและสังคม รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) มีหน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการ คือ ชุมชนบ้านสะนำ อำเภอบ้านไร่สนับสนุนโดย จังหวัดอุทัยธานี ,สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี และ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) กับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชน(Local Economy) ณ หมู่บ้านสะนำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (big brother) ซึ่งจะศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อพัฒนาย่ิยอดเป็นธุรกิจ SME. เชิงพาณิชย์ ต่อไป