วันพุธ, 22 เมษายน 2563 14:22

TOR การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563