วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 16:26

โครงการพัฒนาบุคลากร

 

    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการให้บริการ ระหว่างวันที่ 16 -17 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

1

 2

3

4

 

              ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี มีโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะการให้บริการ เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และจะทำให้การทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน ลดปัญหาการติดต่อราชการ สร้างความ   พึงพอใจกับผู้มารับบริการและสร้างความสามัคคี ให้กับบุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี จึงเห็นควรจัดโครงการฯ นี้ขึ้น