folder ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ (72 download)
pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (60 download)
pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (58 download)
pdf การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ แบบแร่ 5 (92 download)
pdf การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน (63 download)
pdf การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ (72 download)
pdf การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23กรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่ (62 download)
pdf การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23 กรณีพิเศษ (59 download)
pdf การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง (60 download)
pdf การขออนุญาตเปิดการประกอบโลหกรรม (58 download)