folder มาตรการ

Documents

pdf รายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไตรมาสที่ 1

By 21 download

Download (pdf, 293 KB)

รายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไตรมาสที่ 1.pdf

pdf สรุปร้องเรียน 6 เดือน

By 15 download

Download (pdf, 75 KB)

สรุปร้องเรียน 6 เดือน.pdf

pdf หลักฐานการแจ้งเวียน การรับสินบน

By 10 download

Download (pdf, 468 KB)

หลักฐานการแจ้งเวียน การรับสินบน.pdf

pdf แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ ป้องกันความเสี่ยงฯ

By 4 download

Download (pdf, 485 KB)

แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ ป้องกันความเสี่ยงฯ.pdf

pdf แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงฯ

By 5 download

Download (pdf, 481 KB)

แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงฯ.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ ศ 2563

By 17 download

Download (pdf, 554 KB)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

pdf แผนป้องกันและปราบปราม 2563 สปอ อก

By 10 download

Download (pdf, 5.73 MB)

แผนป้องกันและปราบปราม 2563 สปอ.อก.pdf