folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf EB23 (1)บันทึกการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

By 3 download

Download (pdf, 147 KB)

EB23 (1)บันทึกการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf

pdf EB23 (3) การเวียนประชุมคุณธรรมฯ

By 2 download

Download (pdf, 471 KB)

EB23 (3) การเวียนประชุมคุณธรรมฯ.pdf

pdf กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ ศ 2560

By 19 download

Download (pdf, 87 KB)

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560.pdf

pdf การแจ้งเวียนรายงานการประชุมประจำเดือน

By 6 download

Download (pdf, 471 KB)

การแจ้งเวียนรายงานการประชุมประจำเดือน.pdf

pdf กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันทุจริต

By 4 download

Download (pdf, 1.92 MB)

กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันทุจริต.pdf

pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2553

By 25 download

Download (pdf, 1.20 MB)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2553.pdf

pdf คู่มือจรรยาข้าราชการ

By 37 download

Download (pdf, 4.93 MB)

คู่มือจรรยาข้าราชการ.pdf

pdf บันทึกข้อความการดำเนินโครงการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

By 5 download

Download (pdf, 254 KB)

บันทึกข้อความการดำเนินโครงการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม.pdf

pdf บันทึกข้อความรายงานประชุมประจำเดือน

By 5 download

Download (pdf, 96 KB)

บันทึกข้อความรายงานประชุมประจำเดือน.pdf

pdf บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตฯ

By 4 download

Download (pdf, 273 KB)

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตฯ.pdf

pdf บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

By 5 download

Download (pdf, 285 KB)

บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf

pdf ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

By 22 download

Download (pdf, 640 KB)

ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น.pdf

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

By 22 download

Download (pdf, 137 KB)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf

pdf พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พศ 2562

By 19 download

Download (pdf, 168 KB)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พศ 2562.PDF

pdf รายงานการประชุม ครั้งที่ 9 มิย 63

By 3 download

Download (pdf, 218 KB)

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9 มิย 63 .pdf

pdf รายงานการประชุมหน่วยงานด้านคุณธรรม

By 6 download

Download (pdf, 218 KB)

EB23 (2) รายงานการประชุมหน่วงานด้านคุณธรรม.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต

By 6 download

Download (pdf, 424 KB)

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต.pdf

pdf โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตฯ

By 4 download

Download (pdf, 547 KB)

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตฯ.pdf