ยุทธศาสตร์

การส่งเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนอุตสาหกรรมในจังหวัด

การเสริมสร้างผลิตภัรฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

การส่งเสริมการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน