ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA ) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

20 ก.พ 2563

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA ) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมี นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เข้ารับมอบรางวัล ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

สำหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิค และกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง ๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ นอกจากนี้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังถือเป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน ดังนั้นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร และการปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม รวมทั้งการเรียนรู้ขององค์กร

 

ปลัดกอบชัยฯ กล่าวว่า รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) นับเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนความสามารถของอุตสาหกรรมในภาพรวม เนื่องจากเป็นเครื่องมือยกระดับการบริหารจัดการ สามารถสร้างคุณค่าและเพิ่มผลิตภาพของทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือการบริการ ตลอดจนเพิ่มผลิตภาพในภาครัฐวิสาหกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งภาครัฐที่ทำหน้าที่สนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจเดินไปได้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว รางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้ จึงถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ทั้งนี้ มีองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 13 องค์กร ประกอบด้วย รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู และธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ หรือ Thailand Quality Class Plus: Operation จำนวน 3 องค์กร ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารออมสิน 3. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class มีทั้งหมด 8 องค์กร ได้แก่ 1. การประปานครหลวง 2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 6. มหาวิทยาลัยมหิดล 7. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และ 8. ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)