วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561 14:17

ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน