หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำโรงงาน และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

19 ส.ค 2562

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยมีนายชัยยง โกศลวิทยานันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และรองรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป

 

จากนั้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประกอบกิจการของบริษัท อูเบะเคมีคอลล์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารคาโปรแลคตัม และผลิตปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตรายใหญ่ของประเทศ โดยนายจุลพงษ์ฯ ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง mother liquor ที่เกิดจากกระบวนการ Crystallization และได้เดินทางไปตรวจสอบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของบริษัท บุญทวีสิน จำกัด ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต ตั้งอยู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กรณีปล่อยน้ำเสียรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนในวงกว้าง ซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดระยองรับไปหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป