วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563 08:58

สอจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 7 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้เรืออากาศโทณัฐวุฒิ เติมทรัพย์ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 7 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชมสมาคมลูกพระยาพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายประโชติ นิลรัตน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ที่ได้ร่วมพิจารณามาตรการผ่อนปรนในการพักชำระหนี้สิ้นเงินกู้การทำไร่อ้อยอย่างครบวงจร ปี 2563/2564 และการรับรองชื่อชาวไร่ที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อย ซึ่งที่ประชุมสจะรุปผลการประชุมที่แนะชัดเวียนให้คณะอนุกรรมการทราบในการประชุมครั่งต่อไป