วันศุกร์, 01 สิงหาคม 2557 09:15

สอจ.อต.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการถ่ายโอนภารกิจ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2557

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการถ่านโอนภารกิจ การกำกับดูแลโรงงานตามพ.ร.บ โรงงาน พ.ศ.2535 ให้แก่เทศบาลในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ 2557 

     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการถ่านโอนภารกิจการกำกับดูแลโรงงานตามพ.ร.บ โรงงาน พ.ศ.2535 ให้แก่เทศบาลในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก,ตาก,สุโขทัย,เพชบูรณ์และอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำกับดูแลโรงงานในพื้นที่ของเทศบาลนั้นๆ และร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลโรงงานของเทศบาลต่างๆ ณ กินรี โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎคม 2557 ณ ห้องกินรี โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์