ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุตฯ จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

28 ส.ค 2562

วันนี้( 28 สิงหาคม 2562 ) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับทราบข้อมูลแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดประชุมชี้แจงขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของหน่วยงานต่อไป โดยมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก  ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้อำนวยกองต่างๆ อุตสาหกรรมจังหวัด  ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ สถาบันเครือข่าย จำนวนกว่า 400 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ   นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 และ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ตามรูปแบบและแนวทางที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด ซึ่งแผนระดับต่างๆ นั้น ได้เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) ที่ได้มอบให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ตาม Agenda ของกระทรวงฯ เพื่อเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเร็วและสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน สอดรับกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ดังนี้ 1) Bio – Circular – Green หรือ BCG Economy 2) สร้างนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมอนาคต 3) พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 4) การพัฒนาระบบกลไกภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ประกอบการ 5) การส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย   นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ จะเน้นการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมทั้ง “อุตสาหกรรม เป้าหมาย (S-Curve)” “ผู้ประกอบการ 4.0 หรือ SME 4.0” “การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 หรือ Factory 4.0” “การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ (Investment Promotion)” และ “การปรับ แนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติงานเพื่อการให้บริการที่สอดรับกับรูปแบบการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ หรือ MOI Transformation” ทั้งนี้การที่กระทรวงฯ จะขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น กลไกภายในของกระทรวงฯ ต้องมีการปรับรูปแบบเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “MOI Transformation” ดังเช่น การจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรม เพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจรองรับ Big Data จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สาคัญในการแปลงนโยบายและชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ ผู้ประกอบการและนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป #กระทรวงอุตสาหกรรม #สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #แผนปฏิบัติราชการ  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ร่วมเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายพิเศษ "ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย ภายใต้รัฐบาลผสม"

27 ส.ค 2562

  วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ บรรยายพิเศษงาน Dinner Talk ภายใต้หัวข้อ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย ภายใต้รัฐบาลผสม จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมี นางสาวสุธารัตน์ เกษร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ให้การต้อนรับ    ณ สโมสรทหารบก    รัฐมนตรีฯ สุริยะ กล่าวว่า กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทย ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการยกระดับผลิตภาพการผลิต ควบคู่ไปกับการกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานราก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเร่งขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ทุกสาขา ทุกระดับ และทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้นโยบาย "5 เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องยนต์แรก คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-Curve) เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) เครื่องยนต์ที่ 2 คือ การยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้เติบโตและเข้มแข็งด้วยการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เครื่องยนต์ที่ 3 คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Special Economic Zone) เพื่อยึดโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมกับศักยภาพเชิงพื้นที่และกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ เครื่องยนต์ที่ 4 คือ การส่งเสริมการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environment) โดยมุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการผ่านโครงการ Factory 4.0 ยกระดับสถานประกอบการสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเครื่องยนต์ที่ 5 เครื่องยนต์สุดท้ายที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ การปฏิรูปกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่ Smart Government โดยการเร่งนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริการและปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในทุกมิติ เช่น ระบบการยื่นขอใบอนุญาตออนไลน์ ซึ่งการปฏิรูปนี้จะเกิดขึ้นทั่วประเทศภายในปีนี้  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ฯ ร่วมงาน SD Symposium 10 Years “Circular Economy: Collaboration for Action”

27 ส.ค 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน SD Symposium 10 Years “Circular Economy: Collaboration for Action” จัดโดย บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์    สำหรับการจัดงาน SD Symposium เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โดยมีแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในประเทศไทย และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การวางแผนและออกแบบ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภค รวมถึงสร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้เกิดการปฎิบัติตามแนวคิดดังกล่าวอย่างจริงจังในทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การขยายผลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกัน   โดยภายในงาน ได้เชิญวิทยากร จากองค์กรระดับสากล ที่ผลักดันเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างจริงจัง รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาทำจริงและเกิดผลที่มีคุณค่าต่อทุกภาคส่วน  

อ่านต่อ...


รมต.สุริยะ มอบนโยบาย ธพว. เดินหน้าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs รายย่อยเติบโต

27 ส.ค 2562

วันที่ 26 ส.ค. 62 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายแก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  โดยมี นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ     ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารเข้าร่วม    มีนายพสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  แห่งประเทศไทย (ธพว). หรือ SME D Bank  นายพงชาญ  สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า  รัฐบาลให้ความสำคัญและห่วงใยผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย  ซึ่งมีจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ   และจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ปัจจุบันผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยากจะเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้เห็นชอบและอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562  ในโครงการสินเชื่อพิเศษสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว) หรือ SME D Bank  วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยเพียง 1%ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาทต่อราย  ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษเพื่อสนับสนุน SMEs คนตัวเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้   ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้ ธพว. เร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวให้ถึงผู้ประกอบการรายย่อยอย่างรวดเร็วและทั่วถึง   คาดจากโครงการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากกว่า  10,000 ราย     และก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยมากกว่า 40,000 ล้านบาท  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กับ สอน.

26 ส.ค 2562

  วันนี้ (26 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) พร้อมด้วย นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายภิรมย์ พลวิเศษ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหัวหน้าภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน    นายสุริยะฯ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ เพื่อให้สามารถนำน้ำอ้อยไปแปรรูปเป็นผลิตสินค้าชนิดอื่นที่ไม่ใช่น้ำตาลทรายเพียงอย่างเดียว อาทิเช่น เอทานอล โดยใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจของไทย และเกิดผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีความหลากหลาย ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ (Biochemicals) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals)  

อ่านต่อ...


รมต.สุริยะฯ ให้ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบ

23 ส.ค 2562

วันนี้ ( 23 ส.ค. 62) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ นายโรลันด์ โฟล์เกอร์ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย แผนส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการรถยนต์ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก (PHEV) และด้านกิจการรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) โดยมีนายภิรมย์ พลวิเศษ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กับ สมอ.

23 ส.ค 2562

วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม  นายสุชาติ  ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภิรมย์ พลวิเศษ  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหัวหน้าภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน   นายสุริยะฯ  กล่าวว่า ปัจจุบันบทบาทของ สมอ.มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ที่จะต้องได้รับการดูแลความปลอดภัยที่มีมาตรฐานอย่างถูกต้องครอบคลุม โดยภารกิจของสมอ.เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของสินค้า ดังนั้น จึงต้องขอให้เข้มงวดเป็นพิเศษซึ่งหากสินค้ามีมาตรฐานก็จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเองที่จะสามารถขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ขอให้เร่งในด้านการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้การประกอบธุรกิจสะดวกรวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนด้วย #กระทรวงอุตสาหกรรม  #สมอ.

อ่านต่อ...


สมอ. โชว์ผลงาน 9 เดือน ทะลุเป้า หลังลุยตรวจอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด

23 ส.ค 2562

สมอ. โชว์ผลงาน 9 เดือน ออกใบอนุญาตกว่า 7,400 ฉบับ พบผู้ประกอบการทำผิดกฎหมายลดลงกว่าเท่าตัว หลังลุยตรวจอย่างเข้มงวด ​นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ยังคงเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการลงทุน สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 อีกทั้งเร่งแก้ปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานในท้องตลาดให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 ที่ สมอ. เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราสินค้าในท้องตลาด ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่ามีผู้ประกอบการมาขอใบอนุญาตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 7,437 ฉบับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลงาน 9 เดือนของปีที่ผ่านมา มีจำนวนเพิ่มขึ้น 2,585 ฉบับ คิดเป็น 54.63% นอกจากนี้ ยังพบอีกว่ามีผู้ประกอบการทำผิดกฎหมายลดลงกว่าเท่าตัว เห็นได้จากมูลค่าการยึดอายัดผลิตภัณฑ์และการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ยึดอายัดไว้ให้สิ้นสภาพ โดยปี 2561 มีผู้กระทำความผิดจำนวน 175 ราย มูลค่าการยึดอายัด 2,066.6671 ล้านบาท และปี 2562 มีผู้กระทำความผิดจำนวน  74 ราย มูลค่าการยึดอายัด 1,430.8958 ล้านบาท ลดลง 635.7713 ล้านบาท และมีผู้กระทำความผิดลดลงถึง 101 ราย ทั้งนี้ เป็นผลมาจากที่ สมอ. ดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการที่ละเมิดกฎหมาย โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจด้านการปราบปรามสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ลงตรวจสอบอย่างเข้มข้นในท้องตลาด และร้านค้าออนไลน์ด้วย ​นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายรัฐบาลที่จะลดขั้นตอนการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย  Ease of Doing Business ของรัฐบาล ซึ่งได้มีการเพิ่มโทษสำหรับผู้ทำ นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับด้วย เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการกระทำความผิดลดลงอย่างเห็นได้ชัด ​เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “จากผลการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งมีส่วนสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มสูงขึ้น และเพิ่มมูลค่าผลผลิต ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างบรรยากาศธุรกิจที่เอื้อต่อการลงทุน สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยไม่ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน”  

อ่านต่อ...


ก.อุต จับมือ จิตอาสาใหญ่พระราชทาน 904 วปร. มอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหอบหืด จำนวน 1,000 ชุดให้ รพ.ธรรมศาสตร์

23 ส.ค 2562

  วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) เวลา 09.45 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหอบหืด จำนวน 1,000 ชุดให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.904 วปร.) โดยมี พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.904 วปร. ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้รักษาและแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ซึ่งมีรศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 ศอญ.จอส.904 วปร. เขตพระราชฐานเขาดินวนา   กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ “ปันรัก ปันลมหายใจ นวัตกรรมไทยเพื่อลมหายใจน้อง” ซึ่งเป็น 1 ใน 21 โครงการด้านจิตอาสาของกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจราชการรอบที่ 2 จังหวัดนครนายก พร้อมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน

22 ส.ค 2562

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  นายจุลพงษ์  ทวีศรี  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก โดยมีนางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2562    จากนั้นหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก และพนักงานบริษัท บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด สาขา 1    เดินทางไปที่วัดใหญ่ทักขิณาราม หรือวัดใหญ่ลาว ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2323 เพื่อร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณวัด ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติและปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าอาคารภายใต้กิจกรรมในโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” 5,313 แห่งทั่วประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน  

อ่านต่อ...


Page 5 of 285