ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ ร่วมงานสัมมนา 2019 Shell Forum

22 ส.ค 2562

  วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสัมมนา 2019 Shell Forum ภายใต้แนวคิด “Vision 2050: Energy Transition for the Future” เป็นการระดมความคิดเพื่อมองไปข้างหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในปี ค.ศ. 2050 ที่การเดินทาง การใช้ชีวิต และเทคโนโลยีในประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคต ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ   นอกจากนี้ งานสัมมนา 2019 Shell Forum ได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา อาทิ นายเคส พิเทอร์ ราเดอ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ดร. มัลลิกา อิชวารัน นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสและที่ปรึกษาด้านนโยบาย เชลล์ กรุ๊ป สแตรทิจี้ นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และเวทีเสวนา โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา อาทิ พลังงานใหม่ การเดินทาง ความเป็นเมืองและเทคโนโลยี เป็นต้น  

อ่านต่อ...


รมต.สุริยะ เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

21 ส.ค 2562

วันนี้ ( 21 ส.ค. 62 ) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 128 รางวัล โดยมีนายภิรมย์ พลวิเศษ  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม     นายสุชาติ   ไตรแสงรุจิระ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ร่วมเป็นเกียรติ    โดยมีนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   ให้การต้อนรับ ณ  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า  รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ และรางวัล SME Start up นั้น เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสู่การเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการ SME ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี  มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ พร้อมรองรับการแข่งขันทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศต่อไป #กระทรวงอุตสาหกรรม  #สุดยอด SME  #SME Start up

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562

20 ส.ค 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารก๊าซเรื่อนกระจก คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนผลการศึกษาโครงการการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรม (Green GDP) ไปสู่แนวทางการปฏิบัติ และการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรม (Green GDP) ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ หารือประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

20 ส.ค 2562

 วันนี้ (20 สิงหาคม 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายชินจิ นาคาโนะ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce,Bangkok) และคณะ เข้าพบ เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบริษัทฯ เอกชนญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีต่อสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจในประเทศไทย ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


พิธีเปิดโครงการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 5

20 ส.ค 2562

  วันนี้ (20 สิงหาคม 2562) นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 5  ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ ร่วมสัมมนาเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

20 ส.ค 2562

วันนี้ (20 สิงหาคม 2562) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสัมมนา เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ ของที่ปรึกษาภาคประชาชน โดยมี พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งในปี พ.ศ.2562 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอแนะ รายงานข้อเท็จจริงจากประชาชนในพื้นที่ และประกาศรับสมัครที่ปรึกษาฯ ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ โดยงานสัมมนาฯ ดังกล่าว จะมีการจัดขึ้น ทั้งหมด 5 ครั้งทั่วประเทศ โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นที่แรก ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ มอบ กนอ. ขับเคลื่อนแผนงาน 100 วัน ดันเศรษฐกิจ เดินหน้าท่าเรือฯ มาบตาพุดเฟส 3 นิคมฯสมาร์ทปาร์ค -เร่งจัดหาพื้นที่รองรับเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ

19 ส.ค 2562

วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมมอบนโยบายเร่งรัดการดำเนินงานให้ชัดเจนภายใน 100 วันตามนโยบาย ที่กำหนดไว้ เพื่อเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง ทั้งโครงการท่าเรือฯ มาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่1) ที่คาดว่าจะลงนามกับเอกชนได้ในเดือนกันยายนนี้  ส่วนเรื่องนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีตามกำหนด 100 วัน เร่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  SEZ การหาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมรับลงทุนเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ   โดยมีนายภิรมย์ พลวิเศษ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายจุลพงษ์  ทวีศรี  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมตรวจเยี่ยม และมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 205 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #กระทรวงอุตสาหกรรม #ท่าเรือฯ มาบตาพุดเฟส 3 #เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ  

อ่านต่อ...


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น “ร่าง” แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงอุตสาหกรรม

19 ส.ค 2562

วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น “ร่าง” แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงอุตสาหกรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าพบ

19 ส.ค 2562

วันนี้ (19 สิงหาคม 62) เวลา 10.30 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสิงคโปร์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ารับตำแหน่ง และหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้หัวหน้าผู้แทนองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่นเข้าพบ

19 ส.ค 2562

วันนี้ (19 สิงหาคม 62) เวลา 09.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ Ms. Yoshiko Yurugi หัวหน้าผู้แทนองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ เข้าพบ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่ รวอ. เข้ารับตำแหน่งใหม่ และรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ ความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการสาธิตการรีไซเคิลซากรถยนต์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมคัดแยกและรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โครงการสาธิตการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์จากซากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคต โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


Page 6 of 285