ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุตฯ เดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้งมอบระบบกักเก็บน้ำช่วย SMEs นำร่อง 10 หมู่บ้านใน จ.ชัยภูมิ

15 ม.ค 2563

วันนี้ (15 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานในพิธีส่งมอบระบบกักเก็บน้ำเพื่อวิสาหกิจชุมชนและราษฎรแก่หมู่บ้านนำร่อง 10 หมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวอัญชลีย์พร เขียวเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมส่งมอบ และมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และผู้นำชุมชน 10 หมู่บ้าน เป็นผู้รับมอบ   นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีมาตรการรับมือวิกฤตภัยแล้งด้วยกลไกประชารัฐ โดยมีมาตรการสำคัญและเร่งด่วนในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรการลดความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจผันผวน โดยสนับสนุนสินเชื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และการสร้างโอกาสทางการตลาดรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสามารถปรับตัวและรับมือกับวิกฤตการณ์และสภาวะดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ดำเนินกิจกรรมผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์ภาชนะในการกักเก็บน้ำและถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างภาชนะกักเก็บน้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ผลิตและอุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมการสนับสนุนสินเชื่อแก่ SMEs ผ่านกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดทำมาตรการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำโดยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบภายใต้กิจกรรมนำร่องระบบกักเก็บน้ำเพื่อวิสาหกิจชุมชนและราษฎรและได้คัดเลือกพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำหรับเกษตรกรรม ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคด้วย โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินกิจกรรมนำร่องระบบกักเก็บน้ำสำหรับสำรองน้ำให้ครอบคลุมตามความต้องการในการใช้น้ำในการผลิตสินค้าเกษตรกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการอุปโภคบริโภคของกลุ่มวิสาหกิจและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 10 หมู่บ้านนำร่องในพื้นที่ อ.เมือง อ.บำเหน็จณรงค์ อ.หนองบัวระเหว และ อ.จัตุรัส โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำกว่า 5,037,000 ลิตร/ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 270,660บาท/ปี และยังสามารถลดการสูญเสียโอกาสในการเพิ่มยอดขายกว่า 22,000,000 บาท/ปี ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งการสร้างระบบกักเก็บน้ำ การฝึกอาชีพ ซึ่งมีเป้าหมายทั้งสิ้น 10,000 ครัวเรือน #กระทรวงอุตสาหกรรม #โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จ.นครราชสีมา พร้อมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SMES และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่

15 ม.ค 2563

  วันนี้ (14 มกราคม 2563) เวลา 14.00 น. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม  มีนางสาวอัญชลีย์พร เขียวเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ   นอกจากนี้โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้นำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SME  และวิสาหกิจชุมชน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เตรียมความพร้อมสำหรับ SME กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ระบบมาตรฐาน การบริหารจัดการโลจิสติกส์ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาร่วมกลุ่ม SMES เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ส่วนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จะมีการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน และการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (THAI-IDC) ภายใต้โครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME การสร้างผู้ประกอบการใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ SME เป็นต้น #กระทรวงอุตสาหกรรม #การส่งเสริมและพัฒนา SMES  

อ่านต่อ...


โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จ.นครราชสีมา พร้อมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SMEs และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่

15 ม.ค 2563

วันนี้ (14 มกราคม 2563) เวลา 14.00 น. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม มีนางสาวอัญชลีย์พร เขียวเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ นอกจากนี้โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้นำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SMEs และวิสาหกิจชุมชน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เตรียมความพร้อมสำหรับ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ระบบมาตรฐาน การบริหารจัดการโลจิสติกส์ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาร่วมกลุ่ม SMEs เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ส่วนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จะมีการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน และการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (THAI-IDC) ภายใต้โครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME การสร้างผู้ประกอบการใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ SME เป็นต้น #กระทรวงอุตสาหกรรม #การส่งเสริมและพัฒนาSMEs

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ รับมอบเครื่องอบแห้งอาหารจากญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเอสเอ็มอีของไทย

13 ม.ค 2563

 วันนี้ (13 ม.ค. 63) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายโทคิฮิโระ นากามูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่นและคณะเข้าพบ เพื่อรับมอบเครื่อง Super Sonic Wave Dryer โดยบริษัท N.S. Corporation ในนามของจังหวัดเอฮิเมะ มูลค่ากว่า 35,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเครื่องอบแห้งอาหารเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ระบบท่อนำความร้อนของคลื่นเสมือนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์             ทำให้รสชาติและเนื้อสัมผัสอาหารคงเดิม หวังต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเอสเอ็มอี เกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปติดตั้ง ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเอสเอ็มอีของไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีพืชผลทางการเกษตรที่มีศักยภาพและหลากหลาย โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ร้านค้าออนไลน์เตรียมหนาวจริง วันนี้ สมอ. จับตาเฝ้าหน้าจอตรวจร้านค้าออนไลน์ พบผิด ดำเนินการตามกฎหมายทันที

13 ม.ค 2563

ของขวัญปีใหม่ตามสัญญา วันนี้ สมอ. ตั้งทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าหน้าจอตรวจเข้มสินค้ามาตรฐานบังคับ 115 รายการ ในร้านค้าออนไลน์ 36 เว็บไซต์ยอดนิยม ผู้ประกอบการเตรียมตัว พบผิด ดำเนินการทันที มีโทษทั้งจำและปรับ   นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า ตามที่ สมอ. ได้ส่งมอบของขวัญประจำปี 2563 แก่ผู้บริโภค โดย สมอ. จะดำเนินการควบคุมสินค้าออนไลน์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งในปี 2562 ช่วงไตรมาสที่ 3 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ซื้อสินค้าออนไลน์ถึงกว่า 42 ล้านราย ถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่มาก   สมอ. หารือแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโปรแกรม วางแผนการตรวจติดตาม แต่งตั้งทีมเจ้าหน้าที่ ประชุมซักซ้อมและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเริ่มดำเนินการตรวจติดตาม การจำหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยดำเนินการตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าควบคุม 115 รายการ ในร้านค้าออนไลน์ทั้ง 36 เว็บไซต์ยอดนิยม หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงขยายผลไปสู่ต้นตอ คือ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต่อไป ซึ่งโทษของผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 คือ ผู้ประกอบการที่ทำหรือนำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษสำหรับผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. เฝ้าจับตาผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ ทั้งผู้ให้บริการพื้นที่และผู้จำหน่ายอย่างเข้มงวดและเต็มกำลัง ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก โดยต้องตรวจสอบสินค้าในร้านค้า โดยเฉพาะสินค้าควบคุม 115 รายการ หากพบการกระทำผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง ในส่วนของผู้บริโภคจะซื้อสินค้า ขอให้ตรวจสอบว่าสินค้าดังกล่าวมีเครื่องหมาย มอก. หรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง ทั้งนี้ ท่านใดที่พบการกระทำผิดหรือต้องการให้ สมอ. ตรวจสอบสินค้าออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่ www.tisi.go.th , www.facebook.com/tisiofficial หรือที่ โทร. 0 2202 3308  

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

09 ม.ค 2563

   วันนี้ (9 มกราคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์  นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เปิดพิธีการฝึกอบรม หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 14

08 ม.ค 2563

วันนี้ (8 มกราคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพีธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ การเป็นข้าราชการที่ดี ” รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 8 – 16 มกราคม 2563 พร้อมทั้งให้โอวาทเป็นขวัญแต่กำลังใจ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะและจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานและการประสานงานเป็นเครือข่ายของข้าราชการรุ่นใหม่ โดยมี นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 509  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร 

07 ม.ค 2563

วันนี้ (7 ม.ค.63) เวลา 15.00 - 16.00น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรักษาการ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 ให้ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมการในพิธียกเสาเอกชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักรที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2563 มี กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะมีกิจกรรมมอบถังดักไขมัน จำนวน 210 ใบ ให้กับผู้นำชุมชนดังกล่าว และเตรียมถังดักไขมัน จัดแสดงที่จุดนิทรรศการ พร้อมทำป้ายรับมอบฯ โดยมี พล.ต. สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาคที่ 1 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กทม. ตำรวจ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมสำรวจเส้นทาง ณ วัดเสมียนนารี ถึงท่าเรือชุมชนประชาร่วมใจ 2

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ลงพื้นที่ชุมชนเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตรวจติดตามการใช้ถังดักไขมันที่ได้รับจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดักจับไขมันก่อนปล่อยน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำเสีย

07 ม.ค 2563

วันนี้ (6 มกราคม 2562) เวลา 13.00 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาการ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ชุมชนเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อตรวจติดตามร้านค้า ร้านอาหาร บ้านเรือนที่ได้รับถังดักไขมันจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดักจับไขมันก่อนปล่อยน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำเสีย  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ เร่งสานต่อโครงการจิตอาสาฯ นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร ก่อนดำเนินงานโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำเสีย เฉลิมพระเกียรติฯ

07 ม.ค 2563

กรุงเทพฯ 6 ม.ค. 63  - กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งสานต่อโครงการจิตอาสาฯ นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร ก่อนดำเนินงานโครงการ“จิตอาสาสำรวจ ออกแบบ จัดหาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำเสียในคลองเปรมประชากร เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา สนองพระบรมราโชบาย ในการดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ ควบคู่การแก้ไขบำบัดน้ำเน่าเสีย นำร่องที่คลองเปรมประชากร ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี 63   นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.) ให้จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเสริมโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ซึ่งวันนี้ได้มีการลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร ที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร (4 เขต ดุสิต จตุจักร ดอนเมือง และหลักสี่) จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา ตลอดสายมีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร โดยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้เข้าเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยเครื่องมือและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประเมินในเบื้องต้นก่อนว่า ควรจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำเสียที่จะจัดทำขึ้น ณ บริเวณใด และกำหนดนโยบายในการร่วมปรับปรุงคุณภาพน้ำของคลองดังกล่าวให้ดีขึ้น โดยขั้นตอนต่อไป กระทรวงฯ จะประสานบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำเสีย เพื่อออกแบบและจัดทำระบบฯ รวมทั้งประสานวิศวกรเพื่อวางแผน  การดำเนินงานในระยะสั้น ระยะกลางและยาว ประกอบกับในปีที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้แจกถังดักไขมัน จำนวน 2,500 ชุดให้กับผู้นำชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และได้รับรายงานว่ามีการกระจาย เพื่อนำไปติดตั้งกับบ้านเรือน ร้านอาหาร และร้านค้าที่ระบายน้ำลงคลองเปรมประชากร ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามการนำไปใช้งานด้วยแล้ว   สำหรับเครื่องกรองน้ำเสีย หลักการทำงานเบื้องต้นจะดูดน้ำเสียเข้าถังปฏิกิริยาซึ่งเติมจุลินทรีย์บางตัวลงไป และส่งถ่ายน้ำสู่ถังคอนเทนเนอร์สำหรับตกตะกอน โดยน้ำใสจะอยู่ข้างบนและระบายออกลงแหล่งน้ำ ส่วนตะกอนจะถูกถ่ายไปยังถังทำขั้นตะกอนและเครื่องรีดตะกอนแล้วแยกออกเพื่อถูกส่งกำจัด ซึ่งจะมีการประเมินอีกครั้งว่าจะจัดสร้างชุดเครื่องกรองน้ำเสีย และติดตั้งจำนวนกี่จุด เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำครอบคลุมพื้นที่คลองฯ ให้ได้มากที่สุด ที่ผ่านมา กระทรวงฯ เป็นหน่วยงานที่คิดค้นนวัตกรรมในนามของจิตอาสา เช่น เครื่องพ่นหมอกไอน้ำ เพื่อบรรเทาอากาศร้อนให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธีราชาภิเษกฯ ปัจจุบันได้ส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานครนำไปใช้งาน ตลอดจนเครื่องกำจัดมลพิษและเครื่องบำบัดอากาศเสียในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 ซึ่งได้มีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลรัฐ และ กทม.แล้ว ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะเดินหน้าโครงการจิตอาสา ร่วมกับ ศอญ.จอส. โดยมีโครงการฯ ที่นำเสนอและผ่านความเห็นชอบทั้งสิ้น 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ ส่วนอีก 6 โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน  

อ่านต่อ...


Page 7 of 311