ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุตฯ จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562

20 ส.ค 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารก๊าซเรื่อนกระจก คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนผลการศึกษาโครงการการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรม (Green GDP) ไปสู่แนวทางการปฏิบัติ และการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรม (Green GDP) ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ หารือประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

20 ส.ค 2562

 วันนี้ (20 สิงหาคม 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายชินจิ นาคาโนะ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce,Bangkok) และคณะ เข้าพบ เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบริษัทฯ เอกชนญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีต่อสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจในประเทศไทย ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


พิธีเปิดโครงการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 5

20 ส.ค 2562

  วันนี้ (20 สิงหาคม 2562) นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 5  ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ ร่วมสัมมนาเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

20 ส.ค 2562

วันนี้ (20 สิงหาคม 2562) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสัมมนา เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ ของที่ปรึกษาภาคประชาชน โดยมี พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งในปี พ.ศ.2562 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอแนะ รายงานข้อเท็จจริงจากประชาชนในพื้นที่ และประกาศรับสมัครที่ปรึกษาฯ ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ โดยงานสัมมนาฯ ดังกล่าว จะมีการจัดขึ้น ทั้งหมด 5 ครั้งทั่วประเทศ โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นที่แรก ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ มอบ กนอ. ขับเคลื่อนแผนงาน 100 วัน ดันเศรษฐกิจ เดินหน้าท่าเรือฯ มาบตาพุดเฟส 3 นิคมฯสมาร์ทปาร์ค -เร่งจัดหาพื้นที่รองรับเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ

19 ส.ค 2562

วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมมอบนโยบายเร่งรัดการดำเนินงานให้ชัดเจนภายใน 100 วันตามนโยบาย ที่กำหนดไว้ เพื่อเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง ทั้งโครงการท่าเรือฯ มาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่1) ที่คาดว่าจะลงนามกับเอกชนได้ในเดือนกันยายนนี้  ส่วนเรื่องนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีตามกำหนด 100 วัน เร่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  SEZ การหาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมรับลงทุนเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ   โดยมีนายภิรมย์ พลวิเศษ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายจุลพงษ์  ทวีศรี  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมตรวจเยี่ยม และมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 205 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #กระทรวงอุตสาหกรรม #ท่าเรือฯ มาบตาพุดเฟส 3 #เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ  

อ่านต่อ...


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น “ร่าง” แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงอุตสาหกรรม

19 ส.ค 2562

วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น “ร่าง” แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงอุตสาหกรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าพบ

19 ส.ค 2562

วันนี้ (19 สิงหาคม 62) เวลา 10.30 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสิงคโปร์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ารับตำแหน่ง และหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้หัวหน้าผู้แทนองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่นเข้าพบ

19 ส.ค 2562

วันนี้ (19 สิงหาคม 62) เวลา 09.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ Ms. Yoshiko Yurugi หัวหน้าผู้แทนองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ เข้าพบ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่ รวอ. เข้ารับตำแหน่งใหม่ และรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ ความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการสาธิตการรีไซเคิลซากรถยนต์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมคัดแยกและรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โครงการสาธิตการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์จากซากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคต โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำโรงงาน และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

19 ส.ค 2562

  วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยมีนายชัยยง โกศลวิทยานันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และรองรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป   จากนั้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประกอบกิจการของบริษัท อูเบะเคมีคอลล์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารคาโปรแลคตัม และผลิตปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตรายใหญ่ของประเทศ โดยนายจุลพงษ์ฯ ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง mother liquor ที่เกิดจากกระบวนการ Crystallization และได้เดินทางไปตรวจสอบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของบริษัท บุญทวีสิน จำกัด ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต ตั้งอยู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กรณีปล่อยน้ำเสียรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนในวงกว้าง ซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดระยองรับไปหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ เข้าร่วมงานพิธีเปิดงาน CEA Forum 2019

16 ส.ค 2562

  วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน CEA Forum 2019 โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (Creative Economy Agency : CEA) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ    วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และภาคการผลิตจริง   โดยงาน CEA Forum 2019 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความเคลื่อนไหวในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และกรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างความร่วมมือในอนาคต ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนของไทยตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจกระบวนการและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกระดับ มีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ นายเคนเนท กว๊อก ผู้ช่วยผู้บริหาร ฝ่ายการวางแผนและการมีส่วนร่วม สภาศิลปะแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ นายแดน ศรมณี ผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาและการตลาด ของ LINE Thailand เป็นต้น โดยงาน CEA Forum 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 20 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ #CEA Forum 2019  

อ่านต่อ...


Page 7 of 286