ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุตฯ จัดงาน SEZ ครั้งที่ 3 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

07 ส.ค 2562

  สร้างการรับรู้ –กระตุ้นการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดสระแก้วให้เป็นประตูแห่งโอกาสเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา    จังหวัดสระแก้ว  :  7 สิงหาคม 2562 – กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน Special Economic Zone Talk หรือ SEZ Talk ครั้งที่ 3  ณ โรงแรมอินโดจีน ภายใต้หัวข้อ “อนาคตจังหวัดสระแก้วกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมโครงการให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน ประชาชนในพื้นที่ และมองเห็นโอกาสในการพัฒนาไปพร้อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปพร้อมๆกัน    นายอุดมเขต ราฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวเปิดงานเสวนา “Special Economic Zone Talk หรือ SEZ Talk ครั้งที่ 3” ภายใต้หัวข้อ “อนาคตจังหวัดสระแก้ว กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” โดยจังหวัดสระแก้วจะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดสระแก้วให้แข็งแกร่งเป็นจังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสูงอย่างแท้จริง โดยมีนายชวลิต ชัยนิวัฒนา อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นกล่าวรายงานถึงภาพรวมการดำเนินงานของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเป้าหมายในการจัดงานเสวนา   นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โอกาสทองธุรกิจสำหรับทุกคน” โดยนายเติมทรัพย์ เตละกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงภาพรวมของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมต่างๆ จากทางภาครัฐ รวมไปถึงความคืบหน้าโครงการ ทิศทางการพัฒนาในอนาคตทั้งในด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดสระแก้ว   จากนั้นเป็นการเสวนา SEZ Talk “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว: Gate to the Future” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายชวลิต ชัยนิวัฒนา อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว นายสุเทพ ตั้งเทียนทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว นางราตรี แสงรุ่งเรือง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว นายเกษมสันต์ ศรีโสภา ประธาน Biz Club สระแก้ว นายเติมทรัพย์ เตละกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ หัวหน้าโครงการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ โดยการเสวนาได้สะท้อนแนวคิด แลกเปลี่ยนมุมมองจากทางภาครัฐและเอกชน ที่มีต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งข้อดี ข้อด้อย ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขพัฒนา ซึ่งต้องการให้ภาครัฐเร่งขับเคลื่อนในหลายด้าน รวมทั้งส่งเสริมกลุ่มธุรกิจที่สอดรับกับตลาดในประเทศกัมพูชาทั้งสินค้าและการท่องเที่ยว และให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการ SME ชาวไทยในพื้นที่ สร้างโอกาสในการพัฒนาให้จังหวัดสระแก้วก้าวไปสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างเต็มศักยภาพ  

อ่านต่อ...


สมอ. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารเพื่อสุขภาพ เอาใจคนรักสุขภาพ

07 ส.ค 2562

สมอ. เร่งกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อาหารเพื่อสุขภาพ 17 มาตรฐาน ตอบสนองกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าชุมชนและสร้างโอกาสผู้ผลิตชุมชนให้ขายสินค้าได้มากขึ้น     นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการ พิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารขึ้นใหม่ 30 มาตรฐาน แบ่งเป็นประเภทอาหาร 17 มาตรฐาน ได้แก่ ผงโรยข้าวจากผัก ผงโรยข้าวจากสาหร่าย ผงโรยข้าวจากจมูกข้าว ผงโรยข้าวจากโปรตีนเกษตร ผงโรยข้าวจาก แมงสะดิ้ง แป้งข้าว ข้าวกรอบปรุงรส ธัญชาติรวมแห้ง ธัญชาติอบกรอบ แผ่นข้าวโพดอบกรอบปรุงรส ซุปเห็ดกึ่งสำเร็จรูป ซุปข้าวโพดกึ่งสำเร็จรูป ซุปถั่วแดงกึ่งสำเร็จรูป ซุปลูกเดือยกึ่งสำเร็จรูป ซุปฟักทองกึ่งสำเร็จรูป ซุปงาดำกึ่งสำเร็จรูป และน้ำผึ้งผง และประเภทเครื่องดื่ม 13 มาตรฐาน ได้แก่ น้ำนมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ น้ำนมเมล็ด อัลมอนด์ น้ำลูกหยีเข้มข้น ใบหญ้าหวานแห้งชงดื่ม ดอกอัญชันแห้งชงดื่ม ดอกกุหลาบแห้งชงดื่ม ปลีกล้วยแห้ง ชงดื่ม กล้วยผงชงดื่ม สับปะรดผงชงดื่ม มันผงชงดื่ม ธัญชาติผงชงดื่ม น้ำนมข้าวโพดผงสำเร็จรูป น้ำนมมะพร้าวผงสำเร็จรูป โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐาน ทั้ง 30 มาตรฐาน และให้ สมอ. ดำเนินการประกาศเป็นมาตรฐานต่อไปได้    นอกจากนี้ ได้ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานเดิมอีก 32 มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น ประเภทอาหาร 15 มาตรฐาน ได้แก่ ผลิตข้าวแตน ข้าวตัง ข้าวตังดิบ ข้าวตอกปรุงรส ข้าวพอง ข้าวคั่ว ข้าวเม่า ข้าวแคบ แผ่นยอ จมูกข้าวอบ ข้าวโพดคั่ว ข้าวโพดทอด  โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป แป้งสาลี และ ผัก ผลไม้และธัญชาติอัดแท่ง และประเภทเครื่องดื่ม 17 มาตรฐาน ได้แก่ น้ำนมเมล็ดแปะก๊วย ดอกบัวแห้งชงดื่ม เจียวกู้หลานแห้งชงดื่ม ใบเตยแห้งชงดื่ม ใบย่านางแห้งชงดื่ม รากชะเอมแห้งชงดื่ม ดอกมะลิแห้งชงดื่ม ข้าวชงดื่ม ต้นอ่อนข้าวสาลีแห้งชงดื่ม ข้าวผงชงดื่ม กระชายผงสำเร็จรูป ลำไยผงสำเร็จรูป จับเลี้ยงผงสำเร็จรูป สาหร่ายสไปรูไลนาผงสำเร็จรูป รากชะเอมผงสำเร็จรูป มะขามผงสำเร็จรูป เจียวกู้หลานผงสำเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตชุมชน เพื่อการรับรองคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค    เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน สมอ. ได้ประกาศมาตรฐาน มผช. แล้ว จำนวน 1,517 มาตรฐาน โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร 502 มาตรฐาน สมุนไพร 103 มาตรฐาน เครื่องดื่ม 265 มาตรฐาน ผ้าและเครื่องแต่งกาย 109 มาตรฐาน และของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก 538 มาตรฐาน ซึ่งมีผู้ผลิตชุมชนได้รับการรับรองให้แสดงเครื่องหมาย มผช. แล้ว จำนวน 81,118 ราย (ข้อมูลสะสม) โดยในปี 2562 (ต.ค. 61- ก.ค. 62) มีผู้ผลิตได้รับการรับรอง จำนวน 4,070 ผลิตภัณฑ์/ราย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมในการถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ทั้งนี้ สมอ. จะดำเนินการพัฒนาศักยภาพของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 : 2012 conformity assessment-Requirements for bodies certifying products, processes and services เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้ใบรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด เป็นที่ยอมรับเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรอง มผช.   5 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ...


รองปลัดนิสากรฯ ลงพื้นที่ชุมชน CIV บ้านวังนาใน จ.สตูล เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำเเนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างศักยภาพแก่ชุมชน

05 ส.ค 2562

  วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังนาใน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำเเนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างศักยภาพแก่ชุมชน โดยมีนางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดสตู​ล ให้การต้อนรับ   ชุมชนบ้านวังนาใน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้ดำเนินการช่วยสร้างความความเข้มเเข็งให้คนและชุมชน ใช้อัตลักษณ์ ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ภูมิปัญญา ผสมผสานต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคเเละนักท่องเที่ยว พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยชุมชนเเห่งนี้ได้นำวัตถุดิบผสมผสานกับองค์ความรู้ต่อยอดรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมที่ใช้สีธรรมชาติ อาทิ เปลือกผลมังคุด หรือใบ เป็นสีย้อม เสื้อ กระเป๋า ผ้าพันคอ เป็นต้น โดยผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านวังนาใน สามารถทดลองปฏิบัติวิธีการทำผ้ามัดย้อมและสร้างสรรค์ผลงานสินค้าที่มีหนึ่งเดียวด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของชุมชนเเห่งนี้  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด

03 ส.ค 2562

เมื่อวานนี้ (2 สิงหาคม 2562) เวลา 9.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางวัฒนพรรณ ชัยสิทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  จากนั้น เวลา 11.00น. ผตร.อก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานเอเชีย โมดิไฟล์ สตาร์ช จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 9 โรงงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ผลิตแป้งมันสัมปะหลัง โดยโรงงานนี้นอกจากผลิตแป้งมันสัมปะหลังปกติแล้ว (native starch) ยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตแป้งดัดแปร (modified starch) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆของลูกค้าได้อีกด้วย  และในเวลา 14.00 น. ผตร. อก. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village:CIV) บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอัตลักษณ์ของหมู่บ้านนี้คือการผลิตผ้าไหมแพรวา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ เตรียมรับมือผลกระทบจากเหตุระเบิด แจ้งเตือนโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานเคมีภัณฑ์ พร้อมเข้มการนำเข้าวัตถุอันตราย 

02 ส.ค 2562

2 ส.ค. 62- จากกรณีเกิดเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมแผนรับมือผลกระทบจากเหตุระเบิดกลางกรุงเมื่อวานและวันนี้ โดยได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ประสานไปยังโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานและโดยรอบโรงงาน เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานที่หากเกิดเหตุแล้วจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานเคมีภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มความเข้มงวดและตรวจสอบผู้ผลิตและผู้นำเข้าวัตถุอันตรายที่สามารถนำไปทำเป็นวัตถุระเบิดได้ และให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตรวจสอบและควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในเหมืองแร่ โดยให้มีการใช้วัตถุระเบิดเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น และให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในส่วนของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมติดตามผล แต่คาดว่าน่าจะไม่มีผลกระทบมากนัก หากไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากประชาชนหากพบเห็นสิ่งผิดปกติ วัตถุต้องสงสัย หรือกระบวนการสร้างสถานการณ์  ให้รีบติดต่อผ่านสายด่วนความมั่นคง 1374 หรือหน่วยงานราชการในพื้นที่   ---------------------------------------- 2 สิงหาคม 2562  

อ่านต่อ...


สมอ. รับไม้ต่อสิงคโปร์ นั่งประธานการประชุมงานด้านมาตรฐานระดับอาเซียน

02 ส.ค 2562

สมอ. นั่งประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน(ACCSQ) ผลักดันความตกลงยอมรับร่วม (MRA) สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนจนสำเร็จ เตรียมเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามกันยายนนี้  นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standard and Quality - ACCSQ) จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ ๒๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยการลดหรือเลิกอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการ และการตรวจสอบรับรองที่เกินความจำเป็นให้สอดคล้องกับแนวทางสากล โดย สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ เป็นผู้แทนประเทศไทยใน ACCSQ และได้เข้าร่วมดำเนินการในกิจกรรมด้านการมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง    ในการประชุม ACCSQ ครั้งที่ 51 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ไทยรับหน้าที่เป็นประธานการประชุมต่อจากสิงคโปร์ โดย เลขาธิการฯ สมอ. ได้มอบหมาย นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ทำหน้าที่ประธานการประชุมดังกล่าว ผลการประชุมสำคัญในครั้งนี้ คือ ที่ประชุมสามารถเห็นพ้องต้องกันในเนื้อหาของความตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products – ASEAN AP MRA) ซึ่งจะทำให้เกิดการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองที่ออกโดยหน่วยบริการทางเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้งจากประเทศสมาชิกและได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นหน่วยบริการทางเทคนิคของอาเซียน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทดสอบผลิตภัณฑ์ อันจะนำไปสู่การลดต้นทุนและระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาด โดยจะเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามความตกลงดังกล่าวในเดือนกันยายนปีนี้   นอกจากนี้ สมอ. ตั้งเป้าที่จะผลักดันกิจกรรมสำคัญให้เป็นผลสำเร็จในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธาน ได้แก่ การจัดทำเนื้อหาของกรอบความตกลงยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบและการรับรองของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements) และความตกลงยอมรับร่วม (MRA) รายสาขาวัสดุก่อสร้างให้แล้วเสร็จ รวมถึงการพิจารณาให้ได้ข้อสรุปในการขยายการดำเนินงานด้านการมาตรฐานในสาขาใหม่ๆ เช่น การค้าดิจิทัล เมืองอัจฉริยะ เป็นต้น    เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า งานด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นงานสำคัญอีกด้านหนึ่งของ สมอ. ที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งการประชุม ACCSQ มีสาระสำคัญเป็นการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านมาตรฐานและการรับรอง เพื่อเสริมสร้างการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการมาตรฐานทั้งระดับประเทศและภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการกระชับความร่วมมือกับสถาบันมาตรฐานแห่งชาติในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

02 ส.ค 2562

วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายศิริรุจ  จุลกะรัตน์ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม นายอภิจิณ โชติกเสถียร นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนจากสำนักงบประมาณเข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ ร่วมงานสัมมนา "ประกอบการอย่างอัจฉริยะ...ก้าวทันภาวะอุตสาหกรรม"

01 ส.ค 2562

วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสัมมนา "ประกอบการอย่างอัจฉริยะ...ก้าวทันภาวะอุตสาหกรรม" พร้อมร่วมบรรยาย ในหัวข้อ "นโยบายอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ สู่ อุตสาหกรรม 4.0" จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย  นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น  ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงกิจกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น ระบบ i industry, พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2562 เป็นต้น โดยมีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 450 ราย

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ จัดงาน SEZ ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดตาก สร้างการรับรู้-กระตุ้นการมีส่วนร่วม พัฒนาจังหวัดตากให้เป็นประตูแห่งโอกาสเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์

31 ก.ค 2562

จังหวัดตาก : 31 ก.ค.62 – กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน Special Economic Zone Talk หรือ SEZ Talk ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ ภายใต้หัวข้อ “อนาคตจังหวัดตาก กับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับทราบต่อกลุ่มผู้ประกอบการ นักลงทุน ประชาชนในพื้นที่ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ก่อให้เกิดความมีส่วนร่วมและมองเห็นโอกาสในการพัฒนาไปพร้อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานเสวนา “Special Economic Zone Talk หรือ SEZ Talk ครั้งที่ 2” ภายใต้หัวข้อ“อนาคตจังหวัดตาก กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการ และโอกาสในการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงานถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดตาก เพื่อสร้างเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดตาก ให้แข็งแกร่งทัดเทียมกับจังหวัดใหญ่อื่นๆ นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก โอกาสทองธุรกิจสำหรับทุกคน” โดย นายเติมทรัพย์ เตละกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงภาพรวมของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมต่างๆจากทางภาครัฐ รวมไปถึงความคืบหน้าโครงการ ทิศทางการพัฒนาในอนาคตทั้งในด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดตาก จากนั้นเป็นการเสวนา SEZ Talk “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก: Gate to the Future” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก นายปิยะ เคนขยัน นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดตาก นายอำนาจ นันทหาร ประธานสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (Biz Club SEZ Tak) ประธาน Biz Club ภาคเหนือ และรองประธาน Biz Club Thai นายเติมทรัพย์ เตละกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการอภิปรายโดย นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ หัวหน้าโครงการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ โดยการเสวนาได้สะท้อนแนวคิด มุมมองจากทางภาคเอกชน ประชาชนที่มีต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งข้อติดขัด ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขพัฒนา ซึ่งต้องการให้ภาครัฐเร่งขับเคลื่อนในทุกๆด้าน รวมทั้งส่งเสริมกลุ่มธุรกิจที่สอดคล้องกับการค้าชายแดนไทย-เมียนมา และผู้ประกอบการ SME ชาวไทยในพื้นที่ให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม ปลดล็อคจังหวัดตากให้พัฒนาไปพร้อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างเต็มศักยภาพ

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2562)

31 ก.ค 2562

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมด้วย นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2562) ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต

อ่านต่อ...


Page 9 of 285