วันอังคาร, 17 เมษายน 2561 13:40

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมเพือ่ปฏิบัติงานศูนย์ ITC ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์