วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560 16:19

โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้้า บ้านพักข้าราชการส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จ้านวน 1 แห่ง