วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 16:02

ข้อกำหนดการจ้าง การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 คนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน:ค่าใช้จ่