วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 15:24

ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการ ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒ คน (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม)