วันอังคาร, 28 เมษายน 2563 14:04

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน