วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560 16:41

ขอบเขตงของาน โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพักข้าราชการสำนักงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง