วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561 14:15

ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC ระดับจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์