วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 15:42

ข้อกำหนดการจ้าง การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคด้านทำความสะอาดจำนวน 1 คน กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมงบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย